مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

الکترونیک و کنترل (میکروالکترونیک، قطعات، مدارها، سخت افزارکامپیوتر و سامانه ها) , فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه