صنایع شیمیایی ساب سازان ایرانیان

صنایع شیمیایی ساب سازان ایرانیان

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , اپتیک و فتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)