شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

مواد پیشرفته (فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها و پلیمرها) 22 نفر