شرکت کوره های القائی دماوند

شرکت کوره های القائی دماوند

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه