زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه