صنعتی شهدزاگرس جهانبین

صنعتی شهدزاگرس جهانبین

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)
deafult

درباره شرکت

به مالت، بزرگترين و پيشرفته ترين واحد توليد كننده ی جو جوانه زده ( مالت )، گندم جوانه زده ، فرآورده های آن و آرد جو در خاورميانه است