گروه بازرگانی آسمان آسیا

گروه بازرگانی آسمان آسیا

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , محصولات پیشرفته سایر بخش ها (نفت و گاز) 5 نفر