مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

فناوری نانو (محصولات و مواد) , اپتیک و فتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه , محصولات پیشرفته سایر بخش ها (نفت و گاز)