گزارش تخلف محصول :شبیه ساز آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

شبیه ساز آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

درخواست آخرین قیمت

مذاکره در مورد محصول

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات: شبیه ساز بادامک و پیرو شبیه ساز چرخدنده ساده شبیه ساز تعادل جرم های رفت و برگشتی شبیه ساز جاذب ارتعاشات شبیه ساز نوسانات پاندول و فنر شبیه ساز بالانس استاتیک و دینامیک شبیه ساز ارتعاشات یک درجه آزادی شبیه ساز چرخدنده خورشیدی   مشخصات محصول:  1. شبیه ساز بادامک و پیرو آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت رسم منحنی های چهارگانه حرکت پیرو بادامک با توجه به نوع پروفایل انتخابی بادامک امکان انتخاب انواع پروفایل ها ی استاندارد بادامک توسط کاربر امکان تنظیم مشخصات پیرو تغییر هریک از پارامتر های هندسی پروفایل بادامک مشاهده شماتیک تاثیر هر یک از پارامتر ها در محدوده تغییرات هریک تنظیم سرعت دوران بادامک توسط کاربر رسم منحنی های چهارگانه ،موقعیت،سرعت،شتاب و جرک نسبت به زمان امکان ثبت گزارش حاصل از هر آزمایش توسط کاربر  2. شبیه ساز بالانس استاتیک و دینامیک آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت انجام دو آزمایش بالانس استاتیکی و دینامیکی بررسی نابالانسی استاتیکی و دینامیکی قابلیت تغییر اجرام، زوایا و فواصل از تکیه‌گاه‌ها مشاهده تاثیر نامیزانی‌ و زاویه اجرام بر نامیزانی و زاویه وزنه تعادل بررسی قابلیت بالانس محور از نظر دینامیکی 3. شبیه ساز ارتعاشات یک درجه آزادی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت 4. شبیه ساز چرخدنده ساده آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت انجام دو آزمایش تعیین بازده و شتاب زاویه ای چرخدنده قابلیت اتصال انواع حالت های چرخدنده امکان تغییر جرم وزنه اعمالی اندازه گیری بازده با توجه به نوع اتصال چرخدنده ها اندازه گیری جرم وزنه ی متعادل کننده در آزمایش تعیین بازده اندازه گیری شتاب زاویه ای و ممان اینرسی معادل نمایش زمان های متناوب،سرعت زاویه ای ، شتاب زاویه ای در دوره های مختلف 5. شبیه ساز چرخدنده خورشیدی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت امکان انجام آزمایش در سه حالت با ورودی و خروجی مختلف قابلیت تعیین تعداد دندانه‌های چرخ‌دنده‌ها محاسبه نسبت دور خروجی به ورودی مجموعه خورشیدی محاسبه جرم اعمالی برای تعادل سیستم اندازه‌ گیری گشتاور در قسمت‌های مختلف مجموعه خورشیدی تعیین بازده مجموعه خورشیدی 6. شبیه ساز تعادل جرم های رفت و برگشتی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت تغییر جرم پیستون‌ها و مشاهده اثر آن بر نیرو و گشتاور ارتعاشی قابلیت تغییر جرم و طول شاتون و مشاهده اثر آن بر نیرو و گشتاور ارتعاشی قابلیت تغییر شعاع لنگ و مشاهده اثر آن بر نیروی و گشتاور لرزشی اندازه گیری و نمایش میزان نیروی ارتعاشی اندازه‌گیری و نمایش گشتاور ارتعاشی 7. شبیه ساز جاذب ارتعاشات آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت امکان بررسی مشخصات جاذب ارتعاشاتی به ازای پارامتر های مختلف طراحی نمایش دور تشدید سیستم همزمان با ارتعاش مجموعه امکان مشاهده مستقیم اثر اضافه نمودن جاذب ارتعاشی در ارتعاش مجموعه مشاهده تاثیر تغییر پارامتر های جاذب بر ارتعاش مجموعه 8. شبیه ساز نوسانات پاندول و فنر آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت امکان انجام دو آزمایش مجزای پاندول و فنر قابلیت تغییر طول نخ و قطر آونگ قابلیت تغییر ضریب سختی فنر مورد آزمایش اندازه‌گیری و محاسبه دوره تناوب تئوری و عملی پاندول رسم نمودار مجذور دوره تناوب بر حسب طول پاندول در آزمایش پاندول اندازه‌گیری و محاسبه دوره تناوب تئوری و عملی فنر رسم نمودار مجذور دوره تناوب بر حسب جرم اعمال شده در آزمایش فنر محصولات مجازی شرکت: محصولات مجازی مکانیک – انتقال حرارت   محصولات مجازی مکانیک – ترمودینامیک   محصولات مجازی مکانیک – خودرو   محصولات مجازی مکانیک – دینامیک و ارتعاشات   محصولات مجازی مکانیک – سیالات   محصولات مجازی مکانیک – مقاومت مصالح   محصولات مجازی مکانیک – هیدرولیک و پنوماتیک   محصولات مجازی جوشکاری   محصولات مجازی تراشکاری

نام شرکت

دانش تجهیز فرزانه

نام مدیرعامل

دانش بنیان

میباشد

شماره ثبت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

نام کاربری

ماهرخ معصومی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-14 22:00:34

برند

تکنو آموزش

مدل

-

توانایی عرضه

100 بسته در ماه

حداقل میزان سفارش

1 بسته

شرایط و محل تحویل

با توافق طرفین

شرایط پرداخت

تاریخ آخرین ویرایش

۱۳۹۷-۱۱-۰۸

تاریخ افزودن محصول

۱۳۹۵-۰۹-۰۷