معرفی عملکرد تواکسیم در انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، دندان پزشکی و آزمایشگاهی

معرفی عملکرد تواکسیم در انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، دندان پزشکی و آزمایشگاهی

جلسه توجیحی سایت B2B تواکسیم برای معرفی عملکرد تواکسیم در جلسه انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، دندان پزشکی و آزمایشگاهی سرکار خانم قاسمی دبیر انجمن ، ضمن قدردانی از زحمات تواکسیم ، به توضیح مفاد تفاهم نامه امضاء شده بین تواکسیم و انجمن ، پرداختند .