گزارش تخلف شرکت :نواتیس طب

نواتیس طب

نواتیس طب

نواتیس طب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
کنسرس__یوم دیالی__ز ای__ران مجموع__ه ای ب__ا س__ابقه از ش__رکت های تخصص__ی صنع__ت دیالی__ز اس__ت ک__ه در عرصه ه__ای مختل__ف تولی__د، تأمی__ن محص__ولات و تجهی__زات دیالی__ز و نی__ز ارائ__ه خدم__ات تخصص__ی فعالی__ت می کنن__د. کنسرس__یوم دیالی__ز ای__ران رویک__رد تأمی__ن زنجی__ره نیازه__ا  وخدم__ات  اردر ی__ک مجموع__ه واح__د اتخ__اذ ک__رده اس__ت ک__ه ب__ه س__اماندهی  واستانداردس__ازی ش__رایط تأمی__ن  وتوزی__ع کالا  وخدم__ات دیالی__ز  می انجام__د

نام کاربری

حامد تقوی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-02-15 00:24:11

نام شرکت

نواتیس طب

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.