گزارش تخلف شرکت :شرکت مهندسی مهار مشعل سبز

شرکت مهندسی مهار مشعل سبز

شرکت مهندسی مهار مشعل سبز

شرکت مهندسی مهار مشعل سبز

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شركت مهندسي مهار مشعل سبز در طي سالهاي 74 الي 77 موفق  به طراحي و نهايتاً توليد مجموعه كليد محاف_ظ فشار هوا –گازGAS &AIR- PRESSURE SWICHبر اساس مشخصات فني استاندارد بين الملليDIN 3391, DIN3398 وEN 1854:2006وBS EN13611:2000 و استاندارد ملیISIRI1286: 2011شده است

نام کاربری

محمد رضا پورشهناز

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-12-21 20:10:59

نام شرکت

شرکت مهندسی مهار مشعل سبز

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.