نتایج جستجو در محصولات

حالت نمایش

توربوژنراتور حرارتی ( بخار)

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل : (TLRI115/41)MGS55-SA2توان نامی...

توربوژنراتور حرارتی ( بخار)

توربين بادی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل :  (2500FL) MWT2.5-103-Iتوان...

توربين بادی

پره توربين بادی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل : MWTB-50.3طول پره...

پره توربين بادی

ژنراتور آبی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

عمودي خود تحريكتوان نامی...

ژنراتور آبی