نتایج جستجو در محصولات

حالت نمایش

توربوژنراتور حرارتی ( بخار)

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل : (TLRI115/41)MGS55-SA2توان نامی :...

توربوژنراتور حرارتی ( بخار)

توربين بادی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل :  (2500FL) MWT2.5-103-Iتوان نامی...

توربين بادی

پره توربين بادی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل : MWTB-50.3طول پره :...

پره توربين بادی

ژنراتور آبی

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

عمودي خود تحريكتوان نامی :...

ژنراتور آبی

ژنراتور حرارتی (بخار) مدل MGS54-SA2 (TX10546

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

مدل : MGS54-SA2 (TX10546)توان نامی...

ژنراتور حرارتی (بخار) مدل MGS54-SA2 (TX10546

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.