مقررات تاسیس مؤسسات بیمه در کیش

مقررات تاسیس مؤسسات بیمه در کیش

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

آغاز فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات كارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری، صنعتی ایران مجاز و تابع مقرراتی است كه در ادامه می خوانید.

هر شركت یا مؤسسه ای كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شركت ایرانی و ثبت شده در منطقه به حساب می آید.

مدارک لازم برای دریافت مجوز ثبت جهت تحویل به بیمه مرکزی ایران

1- اساسنامه مؤسسه

2- میزان سرمایه مؤسسه، رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

3- سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

4- اسناد ، مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی ، فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

5- تکمیل پرسشنامه

مقررات تاسیس مؤسسات بیمه که به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد، به شرح زیر است:

الف) عملیات بیمه و بیمه اتكایی در مناطق آزاد به یكی از اشکال زیر انجام  می شود:

1- شركت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشاركت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی كه كلیه سهام آن با نام باشد.

2- مؤسسه نمایندگی و یا كارگزاری بیمه.

*تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه مانعی ندارد.

*اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی كه به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امكان پذیر است.

*فعالیت شعبه ها و نمایندگی های مؤسسات بیمه سایر نقاط كشور در هر کدام از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاكم بر مؤسسات مزبور، مانعی ندارد.

ب) مؤسساتی كه در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می کنند،  مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط كشور و بیمه حمل و نقل كالای وارداتی به سایر نقاط كشور كه قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده، نیستند.

*مؤسساتی كه تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند، نمی توانند از مؤسسات بیمه سایر نقاط كشور بیمه اتكایی قبول کنند.

*مؤسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسئولیت (غیربیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت كنند.

*صدور بیمه نامه توسط مؤسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای كه از طرف مؤسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط كشور عرضه نمی شود از این ماده مستثناست و فهرست این موضوعات و موارد بیمه مجاز در سایر نقاط كشور، برای مؤسسات بیمه، توسط بیمه مركزی ایران حداكثر طی 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات، تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ج) حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه، نمایندگی و كارگزاری بیمه

1-مؤسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد ریال تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2-مؤسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون ریال تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3-مؤسسات بیمه اتكایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد ریال تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شود.

4-مؤسسات نمایندگی یا كارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون ریال تشكیل می شوند كه باید حداقل پنجاه درصد آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

*هر نوع تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یكبار موكول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مركزی ایران و تصویب هیئت وزیران است.

* در صورتی كه متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مركزی ایران تسلیم كند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم اجرا است.

*بیمه مركزی ایران با دریافت گواهی ثبت مؤسسه در منطقه، پروانه فعالیت برای بیمه اتكایی، یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد كرد.

*سهامداران خارجی مؤسسات موضوع این آیین نامه سهم الشركه ریالی خود را باید به ارزهای موردقبول بانک مركزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارائه کنند.

*وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یكی از بانک های مورد تائید بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران كه بهتر است در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.