هایامین 115480 مرک

مقدار :

5 بسته

پیغام :

0

کشور :

ایران /

توضیحات:

هایامین کد 115480 مرک Synonyms : N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride 115480 | Hyamine® 1622-solution

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :