ضایعات پتروشیمی ( پلیمر سنگین - سلاپس)

مقدار :

10000 کیلوگرم

پیغام :

1

کشور :

ایران /

توضیحات:

بصورت منظم ماهیانه خرید مینماییم

اگر شما مخاطب این محصول هستید پاسخ دهید

عنوان :

پیام :