• نام‌شرکت :

  گروه صنعتی ایران اسپیرال

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  فولاد مهر سهند

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  کمپانی لوله و اتصالات لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  صنایع پلاستیک یزد(نی پولیکا)

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  فولاد ماشین نکا

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  foolad-ASA

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  کمپانی لوله و اتصالات لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  یزد پولیکا

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  کمپانی لوله و اتصالات لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  کمپانی لوله و اتصالات لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  شرکت صنعتی Dervos تولیدکننده ی سوپاپ

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  صنایع اتصالات شلنگی کهن

 • کشور :

  ایران

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  شرکت صنعتی خط لوله لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  شرکت صنعتی خط لوله لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  کمپانی لوله و اتصالات لندی با مسئولیت محدود

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  شرکت صنعتی Dervos تولیدکننده ی سوپاپ

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول
 • نام‌شرکت :

  شرکت صنعتی Dervos تولیدکننده ی سوپاپ

 • کشور :

  چین

مذاکره‌در‌مورد‌محصول