اینکوترمز

اینکو ترمز مخفف سه کلمه ( International Commercial Terms ) به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد . از این اصطلاحات جهت بیان مسائلی همچون تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می شود . اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده که به مسائل مربوط به حمل ، ترخیص ، واردات و صادرات کالا ، مسئولیت پرداخت هزینه ها و ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل که به عهده چه کسی است ، می پردازد .

اصطلاحات مختلف اینکو ترمز معمولاً با ذکر مکان های جغرافیایی و نه عناوین مرتبط با جابه جایی مورد استفاده قرار میگیرد .

روش های حمل و نقل عمومی :

اینکو ترمز به چهار گروه D – C – F – E همراه با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده است .

گروه E : تحویل کالا در نقطه عزیمت مبدأ:

EXW : مخفف اصطلاح Ex Works

در این روش تحویل کالا ، فروشنده کالا را در محل کار خود به صورتی که برای صدور ترخیص نشده باشد و همچنین در وسیله نقلیه دریافت کننده کالا بارگیری نشده باشد ، به خریدار تحویل می دهد . همچنین فروشنده حداقل مسئولیت هزینه های حمل کالا و خطر های متوجه آن را دارا می باشد و تمام هزینه های حمل کالا و خطرهای احتمالی ناشی از آن به عهده خریدار می باشد.

گروه F : تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده ، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل می دهد.

مهمترین روش های موجود در این گروه عبارتند از :

FCA : مخفف اصطلاح Free Carrier

در این تحویل کالا فروشنده کالا را پس از ترخیص برای صدور در محل مشخص شده به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار ، تحویل می دهد . لازم به ذکر است که محل تعیین شده برای تحویل کالا به تعهد بارگیری و تخلیه کالا تأثیر دارد . اگر تحویل کالا در محل کار فروشنده انجام شود فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد و اگر بارگیری در محل دیگری انجام شود ، فروشنده هیچگونه مسئولیتی مبنی به تخلیه کالا بر عهده ندارد .

FAS : مخفف اصطلاح Free Along Side Ship

در این روش تحویل کالا، فروشنده کالا را در بندر بارگیری تعیین شده ، در کنار کشتی تحویل می دهد . از این لحظه به بعد کلیه مسئولیت ها اعم از تمام هزینه های کالا و خطر های احتمالی مانند از بین رفتن و یا آسیب دیدن کالا بر عهده خریدار می باشد.

FOB : مخفف اصطلاح Free On Board

در این روش ، تحویل کالا زمانی صورت می گیرد که کالا در بندر بارگیری تعیین شده ، از لبه کشتی عبور کند . از این لحظه به بعد کلیه هزینه های کالا و خطرهای احتمالی مانند از بین رفتن و یا آسیب دیدن کالا برعهده خریدار می باشد .این اصطلاح فقط جهت حمل و نقل از طریق دریا و یا آبراهه های داخلی کاربرد داشته و مستلزم آن است که فروشنده کالا را جهت صدور ترخیص کند.

گروه C : تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید هزینه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت نماید ولی مسئولیت خطر فقدان یا خسارت و یا هزینه های اضافی به عهده خریدار می باشد.

CFR : مخفف اصطلاح Cost And Freight

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را زمانی تحویل می دهد که کالا در بندر بارگیری و از لبه کشتی عبور کند. همچین فروشنده باید تمامی هزینه ها و کرایه لازم جهت حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد. تمامی مسئولیت های خطرهای احتمالی اعم از از میان رفتن و یا آسیب دیدن کالا و همچنین هر گونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل رخ می دهد برعهده خریدار می باشد . این اصطلاح ایجاب می کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کرده و فقط برای حمل و نقل از طریق دریا و یا آبراهه های داخلی کاربرد دارد.

CIF : مخفف اصطلاح Cost Insurance And Freight

این اصطلاح به این معناست که فروشنده زمانی کالا را تحویل می دهد که کالا در بارگیری از لبه کشتی عبور کند . همچنین فروشنده باید تمامی هزینه ها و کرایه لازم برای حمل کالا تا بندر مقصد را بپردازد اما تمامی مسئولیت های خطر های احتمالی مانند از میان رفتن و یا آسیب دیدن کالا و هرگونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که پس از تحویل کالا رخ میدهد برعهده خریدار می باشد .

CPT : مخفف اصطلاح Carriage Paid to

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل میدهد و همچین هزینه لازم جهت حمل کالا تا مقصد تعیین شده نیز برعهده فروشنده می باشد . تمامی مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هرگونه هزینه دیگر آن پس از تحویل کالا برعهده خریدار می باشد . این اصطلاح ایجاب می کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کند .

CIP : مخفف اصطلاح Carriage And Insurance Paid to

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل میدهد و همچنین تمامی مسئولیت های پرداخت هزینه های لازم جهت حمل کالا تا مقصد مشخص ، خطرهای احتمالی مانند از میان و یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل و نقل نیز برعهده فروشنده می باشد . فروشنده باید قرارداد بیمه را منعقد کرده و حق بیمه را بپردازد .

گروه D : تحویل کالا در مقصد :

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به محل توافق شده در مقصد است.مسئولیت کلیه خطرات و هزینه ها برعهده فروشنده می باشد .

DAF : مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص جهت صدور و نه برای ورود ، در وسیله نقلیه آورنده کالا به صورت تخلیه نشده ، در محل تعیین شده در مرز (قبل از مرز گمرکی کشور مجاور) به خریدار تحویل میدهد . لازم به ذکر است که تعیین مرز مورد نظر با ذکر نام نقطه ومحل حائز اهمیت می باشد.

DES : مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

این اصطلاح به این معناست که فروشنده زمانی کالا را به خریدار تحویل میدهد که کالا در بندر مقصد تعیین شده ، روی عرشه کشتی قبل از ترخیص باشد.همچنین مسئولیت کلیه هزینه ها و خطر های حمل کالا تا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه به عهده فروشنده میباشد .

DEQ : مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

این اصطلاح به این معناست که تحویل کالا زمانی انجام می شود که فروشنده آن را در بندر مقصد تعیین شده ، روی اسکله قبل از ترخیص برای ورود در اختیار خریدار قرار دهد . مسئولیت کلیه هزینه ها و خطر های حمل کالا به بندر مقصد بر عهده فروشنده می باشد . مسئولیت ترخیص کالا برای ورود و کلیه مخارج تشریفات ، حقوق و عوارض ، مالیات ها و سایر هزینه های متعلق به ورود بر عهده خریدار می باشد .

DDP : مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص برای ورود و به صورت تخلیه نشده از وسیله نقلیه آورنده کالا در محل مشخص در مقصد به خریدار تحویل می دهد. مسئولیت کلیه خطر های متوجه کالا و هزینه های آن تا مقصد اعم از هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود کالا برعهده فروشنده می باشد.

DDU : مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

این اصطلاح به این معناست که فروشنده کالا را بعد از ترخیص برای ورود و به صورت تخلیه نشده از وسیله نقلیه آورنده کالا در محل مشخص در مقصد به خریدار تحویل می دهد . مسئولیت کلیه خطر های متوجه کالا و هزینه های آن تا مقصد به غیر از حقوق و عوارض متعلق به ورود کالا برعهده فروشنده می باشد.

 


 
 
حقوق و عوارض گمرکی در مقصد عملیات ترخیص کالا در مقصد بیمه حمل به مقصد خریدار  بار گیری در وسیله حمل در بندر وارد کننده  فرود بار در بندر وارد کننده  حمل به بندرگاه وارد کننده  بارگیری در بندر صادرکننده  فرود بار در بندر صادر کننده  حمل به بندرگاه صادرکننده  پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادرات  بارگیری در وسیله حمل در محل فروشنده   
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر EXW 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله FCA 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله FAS 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله FOB 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله بله بله CFR 
خیر خیر بله خیر خیر خیر بله بله بله بله بله بله CIF 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله بله بله CPT 
خیر خیر بله خیر خیر خیر بله بله بله بله بله  بله CIP 
خیر خیر خیر خیر خیر خیر بله بله بله بله بله  بله DAF 
خیر خیر بله خیر خیر خیر بله بله بله بله بله بله DES
خیر خیر بله خیر خیر بله بله بله بله بله بله بله DEQ
خیر خیر بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله DDU
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله DDP