همکاری با ما
سامانه 2exim جهت توسعه فعالیت های خود و در راستای بهبود خدمات ارائه شده به شرکت های عضو از کارشناسان و متخصصین عزیز در دو بخش اعطای نمایندگی و استخدام دعوت به همکاری می نماید.